آنیل کاپور

آنیل کاپور

آنیل کاپور Anil Kapoor متولد تاریخ 24 دسامبر 1956 است که از سال 1977 در سینما فعالیت می کند .